کارنامه ی به دروغ: جستاری نو در شناخت اسکندر مغانی از الکساندر مقدونی

دسته: تاریخ ایران پیش از اسلام

“به راستی راستین. – برای آنانی که نیک می اندیشند – و به جز راستی چیزی نمی جویند” – – فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر – سخ…