دانلود کتاب هوچی مین: منتخب آثار ( ۱۹۶۹ – ۱۹۲۰ )

در این مجموعه مهمترین سخنرانیها و نبشته های رئیس جمهور هوچی مین امده است که دوره هایی از سالهای ۱۹۶۹-۱۹۲۰ را در بر می گیرد .فراهم اورده های این کتاب سنگ مرزهای گرانپایه یی است که شناخت و دریافت انقلاب ویتنام را در تکامل تاریخی و بر همین گونه منظرهای گونه گون ان را ممکن می سازد…